Tam Tasdik Denetimi

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yeminli Mali Müşavirlere, gerçek veya tüzel kişilerin veya teşebbüs ve işletmelerinin ticari defter, kayıt ve belgelerini denetleme ilke ve standartları kapsamında vergi mevzuatına uygunluk yönünden inceleme, tasdik kapsamına giren konuların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanması yetkisi tanınmıştır.

Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilmiş konu ve belgeler kamu idaresinin yetkililerince tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş olarak kabul edilmektedir.

Mesleki tecrübe ve yetkinliğe sahip Yeminli Mali Müşavirlerimiz ve konusunda uzman denetim ekiplerimiz ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait defter, kayıt ve belgeler düzenli olarak kontrol edilerek vergi beyannameleri ve bildirimlerin tam ve doğru olarak beyanı sağlanmak suretiyle vergisel riskler önlenmekte, vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu gibi işlemler mevzuat hükümleri kapsamında incelenerek tasdik raporuna bağlanmaktadır.