Tam Tasdik Denetimi
5.10.2021

Tam Tasdik Denetimi

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yeminli Mali Müşavirlere, gerçek veya tüzel kişilerin veya teşebbüs ve işletmelerinin ticari defter, kayıt ve belgelerini denetleme ilke ve standartları kapsamında vergi mevzuatına uyg...

Katma Değer Vergisi İadesi
5.10.2021

Katma Değer Vergisi İadesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olmakla beraber, katma değer vergisi mükellefleri tarafından gerçekleştirilen;

Özel Tüketim Vergisi İadesi
5.10.2021

Özel Tüketim Vergisi İadesi

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına istinaden 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan istisna ve indirim hükümleri kapsamında özel tüketim vergisi nakden veya mahsuben iade alınabilmektedir.

Vergi İhtilafları
5.10.2021

Vergi İhtilafları

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mükellefler arasında vergi uygulamalarından kaynaklanan görüş farklılıkları yaşanabilmektedir. Vergi mahkemelerinde çözüme kavuşturulması gereken konular ile ilgili tüm aşamaların takibi, duruşmalara iştirak edilmesi, bilirkişilik, istinaf ve temyiz süreçlerinde uzun ...

Transfer Fiyatlandırması
15.10.2021

Transfer Fiyatlandırması

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği hükümlerine göre kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları ...